Uusi asetus rakennuksen esteettömyydestä on hyväksytty ja astuu voimaan 1.1.2018. Asetuksessa on nyt huomioitu YK:n vammaisyleissopimuksen vaatimukset.

Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen välillä on oltava portaiden lisäksi yhteys joko luiskalla taikka hissillä tai muulla kiinteästi asennetulla pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuvalla henkilöiden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhtä suuri kuin kerroskorkeus tai sitä suurempi, yhteys tasojen välillä on järjestettävä hissillä.

Tätä asetusta sovelletaan myös maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan luvanvaraiseen hallinto-, palvelu-, toimisto- liike-, varasto- ja tuotantorakennuksen sekä asuinkerrostalon yleisten tilojen korjaus- ja muutostyöhön, laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike- tai asuinkäyttöön siltä osin kuin esteettömyyden parantaminen on rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Varasto- ja tuotantorakennuksessa tehtäviin edellä tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan kuitenkin ainoastaan 2–5, 8, 10 ja 11 §:ää.

Ympäristöministeriöltä 8.5.2017 saadun viestin mukaan asetuksessa ei ole otettu kantaa hissin määritelmään. Tällöin kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päättää tapauskohtaisesti soveltuuko myös hissiturvallisuuslaissa (1134/2016) mainittu kevythissi ratkaisuksi, jolloin rakentamiskustannuksissa voi tulla huomattavia säästöjä kohteissa, joissa hissin käyttö on vähäistä ja kevythissi täyttää tarpeen (esimerkiksi koulut ja päiväkodit).

suomeksi: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Esteettomyys

på svenska: http://www.ym.fi/sv-FI/Markanvandning_och_byggande/Lagstiftning_och_anvisningar/Byggbestammelser/Tillganglighet